Spracovanie osobných údajov

Ďakujeme za návštevu našej internetovej
stránky a používanie našich služieb. Tento dokument obsahuje zásady
a podmienky nakladania s osobnými údajmi používateľov služieb
spoločnosti Stern, s.r.o., so sídlom  ,
Palárikova 5., 04001 Košice IČO: 31688161, spoločnosť zapísaná v Obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel Sro, vložka č. 4470/V (ďalej
aj ako „Stern“ alebo „my“ vo všetkých gramatických tvaroch), ktorý vystupuje
ako prevádzkovateľ osobných údajov v zmysle aktuálne platnej legislatívy.
K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne, a preto sa
usilujeme nielen ponúknuť rozsiahlu online ponuku, ale zabezpečiť popri tom aj
Vaše právo na informácie.

Poskytovateľom služieb na webových
stránkach na doméne nemeckynabytok.sk a na doménach, ktoré sú od nich
odvedené je spoločnosť Stern, pokiaľ nie je na konkrétnej webovej stránke
uvedený iný prevádzkovateľ. Informácia o prevádzkovateľovi je zverejnená
zvyčajne v spodnej časti webovej stránky.

Na webových stránkach spracúvame aj
údaje  ako napr. rôzne online identifikátory a údaje súvisiace
s vašou aktivitou na webových stránkach a ktoré zvyčajne samotné nie
je  možné považovať za osobné údaje. Viac o tomto spôsobe spracovania
údajov a ako mu zabrániť  a ako ho nastaviť  je uvedené v
texte o Cookies.

Spoločnosť Stern prikladá veľký význam
ochrane Vašich osobných údajov. Vždy Vás informujeme o osobných údajoch, ktoré
zhromažďujeme počas Vašej návštevy našich webových stránok a o tom, ako 
tieto údaje používame a ako môžete ovplyvniť tento proces.

Na
aké účely Vaše údaje spracúvame?

Ak nie je v podmienkach konkrétnej
služby uvedené inak, spracúvame Vaše údaje na nasledujúce účely:

 • na uzatvorenie a plnenie zmluvy na
  poskytovanie jednotlivých produktov a služieb, ktoré využívate
  vrátane poskytovania zákazníckej podpory a odbornej pomoci
  a prípadného vyúčtovania cien za jednotlivé služby, ktoré sú
  poskytované odplatne
 • na kontaktovanie poskytovateľov emailu pre účel
  newslettra na základe odberu
 • ochrana našich práv a oprávnených záujmov
 • zaistenie bezpečnosti našich systémov
  a sietí pred útokmi alebo snahou o zneužitie našich údajov
 • štatistické účely
 • meranie návštevnosti našich stránok
 • analýza  Vašich preferencií
  a zobrazovanie obsahu, ktorý zodpovedá Vašim preferenciám
 • vývoj a zlepšovanie našich webových
  stránok a služieb
 • na priamy marketing, a to najmä na
  posielanie našich reklamných správ a reklamných správ tretích strán
 • na cielené zobrazovanie reklamy
 • na  riešenie vašich sťažností
  a vyjadrenie k vašim otázkam
 • na žurnalistické účely,  t.j. uplatnenie
  práva na slobodu prejavu a práva na informácie

Vo viacerých prípadoch uvedených vyššie
pracujeme s údajmi, na základe ktorých nie je možná identifikácia konkrétnej
osoby ( napr. štatistické účely, cielenie reklamy alebo meranie návštevnosti
stránok).

Na 
akom právnom základe Vaše údaje spracúvame?

Spracovanie osobných údajov je možné
len na základe niektorého z právnych základov vymedzených právnymi
predpismi ( napr. súhlas, plnenie zmluvy, ochrana života, zdravia alebo
majetku  atď.)

Právnym základom  spracovania
Vašich údajov sú:

 • uzatvorenie a plnenie zmluvy, ak ste
  registrovaným používateľom našich služieb alebo  naším klientom alebo
  zákazníkom, s ktorým sme v zmluvnom vzťahu
 • oprávnené záujmy spoločnosti Stern, napr.
  vývoj produktov, zaistenie bezpečnosti našich systémov, štatistiky
  a merania návštevnosti
 • oprávnené záujmy tretích strán, napr. našich
  zmluvných partnerov
 • realizácia  práva na informácie
  a slobody prejavu
 • plnenie našich zákonných povinností, napr.
  poskytovanie informácií oprávneným orgánom, vedenie účtovníctva,
  archívnych záznamov a pod.

 Ak je v zmysle právnych
predpisov na spracovanie Vašich údajov potrebný súhlas, najmä  na použitie
Vašich údajov na marketingové účely, spracovanie prebieha vždy len u tých
zákazníkov, ktorí udelili spoločnosti Stern súhlas so spracovaním údajov
v potrebnom rozsahu a na konkrétny účel.  Zákazník má právo svoj
súhlas kedykoľvek odvolať.

 

Aké
údaje spracúvame a aká je doba ich spracovania ?

Ak ste registrovaným používateľom
našich služieb, spracúvané údaje pozostávajú z údajov, ktoré ste zadali
pri registrácii ako napr. meno, priezvisko, email, prezývka (nick) heslo
a z údajov o Vašich činnostiach, ktoré ste vykonali v rámci
tejto služby, vrátane registrácie a jej ukončenia.

Údaje získané v rámci registrácie
a pri využívaní služby uchovávame počas doby trvania  využívania
služby.  Následne niektoré základné údaje uchovávame počas primeranej
doby, napr. údaj o názve emailovej adresy, kedy bolo ukončené používanie
služby  a údaje vo forme  záloh prevádzkových údajov.

Ak ste ako zaregistrovaný používateľ
zverejnili niektoré údaje v službách, ktorých obsah je  prístupný
verejnosti alebo ktorých obsah je prístupný iným registrovaným používateľom,
tieto údaje sú zverejnené alebo sprístupnené na dobu neurčitú, ak nie je
v podmienkach konkrétnej služby uvedené inak, a teda nebudú po
ukončení Vašej registrácie vymazané.  Na základe Vašej žiadosti ich
vymažeme, ak to  bude technicky možné.

Ak ste nám poskytli súhlas so
spracovaním Vašich údajov, budeme spracúvať údaje o tom,  kedy
a ako ste nám súhlas poskytli a kedy ste ho odvolali. Osobné údaje,
ktoré spracúvame na základe udeleného súhlasu, sú spracované len dovtedy, kým
súhlas neodvoláte, ale niektoré údaje môžeme v nevyhnutnom rozsahu
spracúvať aj po odvolaní súhlasu, ak na to máme iný zákonný dôvod, napr. na
preukázanie skutočnosti, že sme Vaše údaje počas trvania súhlasu spracúvali
oprávnene alebo na účel ochrany našich oprávnených záujmov v prípadných
súdnych alebo správnych sporoch.

Ak ste na našich  webových
stránkach poskytli svoje údaje v kontaktných formulároch, tieto údaje
ukladáme vrátane obsahu správy, ktoré ste poskytli a počas doby nevyhnutnej na
naplnenie účelu,  zvyčajne nie dlhšie ako dva mesiace.

Keď navštívite webové stránky
spoločnosti Stern, naše webové servery dočasne zaznamenajú informácie, ktoré
odosiela Váš prehliadač. Pri každom prístupe používateľa na naše webové stránky
a pri každom výbere obsahu stránky sa prístupové údaje ukladajú v podobe logov
obsahujúcich internetovú stránku, z ktorej vstupujete na našu stránku, IP
adresu, dátum a čas prístupu, odoslaný objem dát a informácie týkajúce sa
používaného prehliadača a operačného systému. Tieto údaje nepoužívame na
vytváranie individuálnych používateľských profilov ani  ich nezdieľame s
tretími stranami. Nemáme možnosť priradiť údaje uložené v logoch ku konkrétnej
osobe ani nespájame informácie uložené v logoch s inými údajmi.

 

Všetky osobné údaje spracúvame len
v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na naplnenie niektorého z vyššie
uvedených účelov a iba na dobu potrebnú na dosiahnutie účelu, 
najviac však počas doby povolenej alebo stanovenej právnymi predpismi. 

Ak doba spracovania nie je výslovne
uvedená v podmienkach konkrétnej služby alebo nie je stanovená právnymi
predpismi vychádzame pri určení primeranosti doby spracovania z doby (i)
pravdepodobnosti vznesenia právnych nárokov voči spoločnosti Stern, (ii)z predpokladaného
času potrebného na detekciu útokov na naše siete a služby a na
detekciu iných bezpečnostných incidentov (iii) z obvyklých alebo doporučených
postupov v odvetví a na trhu a (iv) z pravdepodobnosti a významu
hroziacich rizík.

Aby sme Vám mohli  poskytnúť
niektoré  služby alebo  Vás kontaktovať, potrebujeme poznať údaje, na
základe ktorých Vás môžeme priamo identifikovať. V takom prípade Vás
vždy  požiadame o poskytnutie údajov a máte možnosť sa oboznámiť
s podmienkami poskytovania konkrétnej služby, preto si ich prosím dôkladne
preštudujte

Je
poskytnutie údajov povinné ?

 Vaše údaje poskytujete
spoločnosti Stern dobrovoľne, ale v niektorých prípadoch je podmienkou
využívania služieb registrácia a poskytnutie údajov; ak nám údaje
neposkytnete, nebudete môcť službu využívať.

Ak Vám povinnosť poskytnúť nám údaje
bude vyplývať z právnych predpisov, budeme Vás o tejto skutočnosti
informovať.

Súhlas

Ak  je právnym základom
spracovania Vašich údajov súhlas, kedykoľvek je možné tento súhlas odvolať a to
písomne na adrese sídla našej spoločnosti Stern, s.r.o., Palárikova 5. , 04001
Košice  alebo emailom na adrese 
info@nemeckynabytok.sk.

 

Komu
sprístupňujeme údaje o vás?

Spoločnosť Stern sprístupňuje vaše
údaje v nevyhnutnom rozsahu sprostredkovateľom alebo iným príjemcom tak,
ako jej to umožňujú alebo prikazujú platné právne predpisy, a to:

 • Poskytovateľom služieb (podporné technické,
  organizačné alebo programátorské služby, správa serverov a zariadení,
  výkon obchodného zastúpenia)

Poskytovatelia služieb sú zmluvne
zaviazaní dodržiavať ustanovenia na ochranu osobných údajov.

Spoločnosť Stern poskytuje údaje
o svojich používateľoch aj oprávneným orgánom ( o.i. polícia, prokuratúra)
na základe žiadosti alebo príkazu.

 Prístupnosť
našich služieb pre deti a mladistvých

Služby, ktorých prevádzkovateľom je
spoločnosť Stern, nie sú určené pre deti a osoby mladšie ako 16 rokov. Na
internete však nie je vždy možné spoľahlivo určiť vek osoby, ktorá  sa
registruje na našich stránkach.

V niektorých prípadoch vyžadujeme,
aby registrujúca sa osoba priamo uviedla svoj vek, aby sme mohli skontrolovať,
či sa k jej registrácii vyžaduje súhlas rodiča. Dovoľujeme si požiadať
rodičov, aby nás kontaktovali v prípade, ak majú podozrenie, že ich dieťa
používa niektorú našu službu a nesúhlasia s tým.

Ako
treba pristupovať k ochrane údajov ?

Na účely ochrany údajov Vám
doporučujeme zachovávať nasledovné zásady:

 • Pri prihlasovaní sa do systémov alebo služieb
  prostredníctvom hesla používajte vždy silné heslo, ktoré je jedinečné
  a ktoré nebudete využívať pre iné služby. Vaše heslo neoznamujte
  iných osobám. Spoločnosť Stern od Vás nikdy nebude vyžadovať, aby ste nám
  oznámili heslo, preto venujte zvýšenú pozornosť rôznym emailom , ktoré od
  Vás požadujú oznámenie hesla a ak sa odosielateľ takéhoto emailu
  vydáva za nášho zamestnanca alebo spolupracovníka, vždy nás o tom
  prosím informujte ( naše kontaktné údaje sú v závere tohto
  dokumentu),
 • Ak nám posielate dôverné alebo citlivé údaje,
  využívajte bezpečný spôsob komunikácie, napr. zaheslovaný súbor
  a odovzdanie  hesla iným komunikačným kanálom, prípadne
  šifrovanie,
 • Ak sa domnievate, že došlo k zneužitie
  Vašich údajov, k ich úniku alebo k neoprávnenému nakladaniu,
  prosím kontaktuje nás,
 • Ak nám poskytujete Vaše údaje, uvážte, či je
  nutné poskytnutie daných údajov. Zvýšenú pozornosť venujte poskytnutiu
  údajov, ktoré sa týkajú Vášho súkromia a nesúvisia s účelom, na
  ktorý ich poskytujete alebo ak sa jedná o údaje, ktoré zverejňujete, napr.
  v komentároch a pod. Ak si nie ste istý, či je primerané, aby
  ste nám poskytli všetky údaje, ktoré od Vás vyžadujeme, kontaktujte nás
  a my overíme primeranosť rozsahu získavaných údajov,
 • Nezabúdajte, že osobné údaje a informácie,
  ktoré zverejníte na verejne prístupných miestach (ako je diskusia a
  podobne) môžu prezerať a eventuálne aj zneužiť iní užívatelia,
 • Ak v našich službách používate alebo
  zverejňujete osobné údaje tretích osôb, vyžiadajte si ich súhlas,
 • Ak máte menej ako 16 rokov, vždy si najprv
  overte s rodičmi, či súhlasia s tým, že používate naše služby.

 

Odkazy
na iné webové stránky

Webové stránky spoločnosti Stern
obsahujú aj odkazy (linky, nadpisy, krátke časti textov) smerujúce na iné
webové stránky. Po prechode na iné stránky je potrebné sa oboznámiť s
informáciami týkajúcimi sa ochrany údajov, ktoré na dotknutých stránkach
platia. Za cudzí obsahy nemôžeme zodpovedať a ani si neprivlastňujeme
cudzí obsah, preto Vás v primeranej forme (napr. symbolom, textom)
upozorníme, že opúšťate webové stránky spoločnosti Stern. Za nelegálne, chybné
alebo nekompletné obsahy týchto stránok ako aj za škody, ktoré vzniknú použitím
alebo nepoužitím informácií uvedených na takýchto stránkach zodpovedá výhradne
ich prevádzkovateľ.

 

Spracovanie
osobných údajov v spravodajstve

Pri spracovanie osobných  údajov
na účely spravodajstva a pri výkone novinárskej činnosti zverejňujeme
informácie pri  výkone práva na slobodu prejavu a na
informácie. 

 Informácia o prevádzkovateľovi
webovej stránky je vždy zreteľne vyznačená  na stránky, zvyčajne
v spodnej časti.

 

Spracovanie
osobných údajov v kontaktných formulároch

Prečo a akým spôsobom spracúvame vaše
osobné údaje? Stern zhromažďuje a používa vaše osobné údaje, aby vám mohol
poskytnúť priame a personalizované odpovede na všeobecné otázky. Uchovávanie
vašich kontaktných informácií je nevyhnutné najmä na účely zasielania odpovedí.

Vaše osobné údaje nebudú použité pri
automatizovanom rozhodovaní ani pri profilovaní.

Ak v kontaktných formulároch
prejavíte záujem o reklamu alebo inzerciu, vaše údaje môžu byť spracované
následne aj na účely zavedenia predzmluvných vzťahov  a na
poskytovanie služieb.

Ak v kontaktných formulároch 
adresujete Stern žiadosť vo veci spracovania osobných údajov, vaše údaje budú
spracované aj na účely vyriešenia žiadosti v zmysle zákona o ochrane
osobných údajov a na  plnenie povinností voči dotknutej osobe.

Na akom právnom základe spracúvame vaše
osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame
z týchto dôvodov:

 • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním
  svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;
 • spracovanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej
  povinnosti Sternu ako prevádzkovateľa
 • spracovanie je  nevyhnutné na základe
  žiadosti dotknutej  osoby na zavedenie predzmluvných opatrení
  a plnenie zmluvy
 • spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených
  záujmov Sternu ako prevádzkovateľa pri ochrane jeho záujmov a na
  preukázanie plnenia  jeho povinnosti

Ktoré osobné údaje získavame
a ďalej spracúvame?

Na účely vykonania takejto
spracovateľskej operácie získavame tieto kategórie osobných údajov:

 • Poskytovanie určitých osobných údajov je
  povinné, aby sme mohli odpovedať na vaše otázky.

Získavajú a ďalej sa spracúvajú
tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko,
 • kontaktné údaje – e-mailová adresa,)
 •  obsah vašej požiadavky alebo dopytu

V závislosti od typu žiadosti možno vyžadovať
aj ďalšie špecifické osobné údaje (napr. telefónne číslo, ak nás kontaktujete
telefonicky) alebo skutočnosti, ktoré súvisia s vašou otázkou.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje neuchovávame dlhšie,
ako je nevyhnutné na splnenie účelu získania alebo ďalšieho spracovania údajov
vrátane vybavenia neskorších sťažností, a to maximálne počas troch rokov od
dátumu odoslania vašej otázky.

Ako chránime a zabezpečujeme vaše
osobné údaje?

Všetky osobné údaje
v elektronickom formáte (e-mailové správy, dokumenty, databázy, nahrané
súbory údajov atď.) sa uchovávajú buď na serveroch Európskej komisie, alebo jej
zmluvného partnera a zaviedli sme niekoľko technických a organizačných
opatrení s cieľom chrániť vaše osobné údaje. Súčasťou technických opatrení
sú vhodné opatrenia na riešenie online bezpečnosti, rizika straty údajov, zmeny
údajov alebo neoprávneného prístupu, pričom sa zohľadňuje riziko, ktoré
predstavuje spracovanie a povaha spracovávaných osobných údajov. K organizačným
opatreniam patrí obmedzenie prístupu k osobným údajom výlučne pre
oprávnené osoby, ktoré majú legitímnu potrebu poznať ich na účely tohto
spracovania.

Kto má prístup k vašim osobným údajom a
komu sa poskytujú?

Prístup k vašim osobným údajom sa
poskytuje zamestnancom  Stern  zodpovedným za vykonanie
spracovateľskej operácie a oprávneným zamestnancom na základe zásady
„need-to-know“ (potreby poznať). Na týchto zamestnancov sa vzťahuje povinnosť
zachovávať dôvernosť, ktorá im vyplýva z právnych predpisov, resp.
v prípade potreby aj z dohôd o zachovávaní dôvernosti. Na
spracovaní  vašich údajov pri niektorých  otázkach sa môžu podieľať
aj naši sprostredkovatelia, ktorí sú povinní dodržiavať rovnaké bezpečnostné
technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie údajov.

 

Služby
tretích strán na našich webových stránkach

Na webových stránkach spoločnosti Stern
môžu byť umiestnené prvky, ktoré umožňujú zbieranie osobných údajov alebo
sledovanie aktivity používateľov webových stránok tretími osobami. Tretími
osobami, ktoré môžu týmto spôsobom získavať prístup k Vašim osobným
údajom,  v závislosti od  druhu služby, ktorú používate alebo
ste používali, môžu byť :

 • Tretie strany vykonávajúce analýzu
  návštevnosti
 • Prevádzkovatelia reklamných systémov cielenej
  reklamy

Údaje získavané v rámci
remarketingu môžu byť zdieľané v rámci rovnakého reklamného systému
s inými účastníkmi (klientmi)  rovnakej reklamnej siete, ale vždy len
v takej podobe, ktorá neumožňuje konkrétne Vás identifikovať. Viac o tomto
spôsobe spracovania údajov a ako mu zabrániť je uvedené v texte
o Cookies.

Webové stránky spoločnosti Stern umožňujú
zdieľanie obsahu na sociálnych sieťach ako Facebook a tieto aplikácie môžu
zbierať údaje o Vašom správaní na našich stránkach.

Používanie
sociálnych pluginov 

Webové stránky Stern využívajú pluginy
(„Plug-in“) sociálnej siete Facebook (Inc., 1601 South California Avenue, Palo
Alto, CA 94304, USA). Ak si v rámci portfólia Stern otvoríte webovú
stránku, v ktorej je integrovaný tzv. „social plugin“ spoločnosti Facebook,
následne bude nadviazané spojenie so servermi siete Facebook a odošle sa
informácia o tom, aké webové stránky Stern ste navštívili.  Stern
nemá  žiaden vplyv na objem dát, ktoré Facebook sťahuje pomocou tohto
pluginu. Viac informácií je možné získať  na adrese 
https://www.facebook.com/help/186325668085084.

 Ak ste súčasne prihlásený
k svojmu účtu ako člen siete Facebook, tieto informácie budú priradené
k Vášmu osobnému účtu v sieti Facebook. Ak  využijete funkciu
pluginu (napríklad like, zdieľanie cez FB Messenger, vloženie komentára) tieto
informácie sa priradia k Vášmu osobnému účtu v sieti Facebook. 
I keď nemáte na Facebooku účet, je možné, že Facebook identifikuje vašu IP
adresu a uloží ju. Integrovaný plugin Facebooku posiela priamo počas návštevy
webovej stránky, na ktorej sa používa, údaje do Facebooku, a to aj keď
používateľ webovej stránky na plugin neklikol. Informácií ohľadom práv a
možností nastavenia ochrany súkromia sú zverejnené v politike ochrany
súkromia  spoločnosti Facebook  
https://www.facebook.com/policy.php. Sociálne pluginy Facebooku je možné v
prehliadači zablokovať, napríklad niektorých z programov určených na
blokovanie sociálnych médií.

 

Prihlasovanie
sa do služieb prostredníctvom údajov tretích strán

Niektoré naše webové služby umožňujú
prihlásenie sa do webovej služby prostredníctvom systémov tretích strán.
V rámci týchto aplikácii sú obvykle ukladané Vaše prístupové údaje do
našich webových služieb. Tieto aplikácie umožňujú zdieľanie niektorých údajov
s prevádzkovateľmi  daných systémov v rozsahu, ktorý príslušný
prevádzkovateľ povolil. Viac informácií je možné získať u konkrétneho
prevádzkovateľa systému a doručujeme Vám vždy sa dôkladne oboznámiť
s podmienkami služby daného prevádzkovateľa ešte predtým, ako využijete
tento systém prihlásenia sa do našich služieb. 

Kontakty

Ak máte otázky k ukladaniu, spracovaniu
a používaniu Vašich osobných údajov, kontaktujte v tejto súvislosti prosím
spoločnosť Stern písomne na adrese Stern, s.r.o., Palárikova 5. , 04001
Košice alebo emailom na adrese 
info@nemeckynabytok.sk  alebo telefonicky na čísle +421
904 447 604.